Top trader

Please read these Terms and Conditions carefully before using the https://www.toptrade.fm.

Váš prístup k Službe a jej používanie sú podmienené súhlasom s týmito Podmienkamy a ich dodržiavaním. Tieto Podmienky sa vzťahujú na všetkých návštevníkov, používateľov a iných, ktorí majú prístup k Službe alebo ju používajú.

Prístupom alebo používaním Služby súhlasíte s tým, že budete viazaný týmito Podmienkamy. Ak nesúhlasíte s ktoroukoľvek časťou Podmienok, tak by ste nemali pristupovať k Službe.

Právne obmedzenia: bez obmedzenia nižšie uvedených ustanovení rozumiete, že zákony týkajúce sa finančných kontraktov sa na celom svete líšia a je vašou zodpovednosťou, aby ste sa uistili, že dodržiavate zákon, predpisy alebo smernice vo vašej krajine bydliska, pokiaľ ide o používanie stránky. Aby sa predišlo akýmkoľvek pochybnostiam, možnosť prístupu na naše stránky nemusí nevyhnutne znamenať, že naše služby a/alebo vaše aktivity prostredníctvom týchto stránok sú v medziach zákona podľa zákonov, nariadení alebo smerníc platných vo vašej krajine bydliska.

Bez toho, aby bolo uvedené vyššie, všetky spory sa budú riadiť a budú smerované  v súlade so zákonmi Bulgaria.

Služby poskytované TopTrade® sú striktne založené na CFD obchodnej platforme, to znamená schopnosť online nakupovať a predávať len kontrakty CFD („Služby“). Ďalej zdôrazňujeme, že naše služby sú určené len na poskytovanie online obchodu s CFD kontraktmi pomocou našej platformy. Tým, že kupujete a predávate CFD kontrakty online prostredníctvom našej online platformy, schvaľujete a pripúšťate, že ste dostali služby, ktoré ste od nás očakávali k Vašej plnej spokojnosti („Schválenie služby“).

Udržujeme rôzne bezpečnostné opatrenia, aby sme vyhoveli medzinárodnej regulácií, ktorej cieľom je chrániť vaše neverejné osobné informácie vrátane vášho používateľského mena, hesiel, používania technológie šifrovania, brán firewall a autentifikácie.

Naši zamestnanci a pobočky budú určite prísne dodržiavať bezpečnostné praktiky a postupy na zabezpečenie dôverných informácií našich klientov.

Môžeme zdieľať informácie s pobočkami, ak sú tieto informácie potrebné na poskytnutie služby alebo produktu, o ktoré ste požiadali alebo na poskytnutie možnosti zúčastniť sa v rámci produktov alebo služieb, ktoré ponúkajú naše pobočky.

Neverejné osobné informácie o našich súčasných alebo bývalých klientoch nezdieľame s tretími stranami, výnimkou sú len niektoré obmedzené okolnosti, ako napríklad:

 • Pre účely prekladateľských služieb s sprostredkovateľom.
 • Keď je klient referovaný akýmikoľvek sprostredkovateľmi.
 • Keď zasielame správy a výpisy zákazníkom alebo v blízkej budúcnosti oznamujeme všetky ponuky, produkty a služby.
 • Ak používate klientsku spravovaciu agentúru, ktorá pripravuje vašu úverovú správu, môžeme jej poskytnúť potrebné informácie, tak ako to povoľuje zákon.
 • Vaše osobné údaje môžeme zverejniť aj v prípade, že predávame alebo nakupujeme aktíva alebo biznis.

Ak sme povinní zverejniť alebo zdieľať vaše informácie, tak v prípade aby sme dodržali všetky zákonné povinnosti alebo presadili alebo uplatnili naše zmluvné podmienky a ponúkli zmluvy alebo chránili práva, majetok alebo bezpečnosť finančných prostriedkov.

TopTrade® (www.toptrade.fm) netoleruje pranie špinavých peňazí a podporuje boj proti praniu špinavých peňazí. TopTrade® má zavedené pravidlá na odradenie ľudí od prania špinavých peňazí. Tieto pravidlá zahŕňajú:

 • Ubezpečenie sa, že klienti majú platný doklad totožnosti.
 • Požiadavku, aby klient poskytol platné doklady napr. “SIPO” ako dôkaz o pobyte.
 • Spravovanie záznamov identifikačných informácií.
 • Určenie, či klienti nie sú známymi alebo podozrivými teroristami, kontrolou ich mien na základe zoznamu známych alebo podozrivých teroristov.
 • Informovanie klientov, že informácie, ktoré poskytnú, možno použiť na overenie ich totožnosti.
 • Dôsledné sledovanie peňažných transakcií klientov.
 • Neprijímanie hotovosti, peňažných príkazov, transakcií tretích strán, prevodov burzových domov alebo prevodov Western Union.
 • Neprijímať peniaze z krajín na sledovaných teroristických zoznamoch, ako sú Irán, Sýria, Severná Kórea a Jemen.

Pranie špinavých peňazí vzniká vtedy, keď finančné prostriedky z nelegálnej/trestnej činnosti prechádzajú cez finančný systém. Presúvajú sa tak, aby sa zdalo, že finančné prostriedky pochádzajú z legitímnych zdrojov.

Pranie špinavých peňazí zvyčajne prebieha v troch fázach:

 • Po prvé, peňažné prostriedky alebo peňažné ekvivalenty sa vložia do finančného systému.
 • Po druhé, peniaze sa prevádzajú alebo presúvajú na iné účty (napr. “futures” účty) prostredníctvom série finančných transakcií určených na zakrytie pôvodu peňazí (napr. vykonávanie obchodov s malým alebo žiadnym finančným rizikom alebo prevod zostatkov na iné účty).
 • A nakoniec sa finančné prostriedky znovu zaviedli do hospodárstva, takže sa zdá, že prostriedky pochádzajú z legitímnych zdrojov (napr. Uzatvorenie “futures” účtu a prevod finančných prostriedkov na bankový účet).

Obchodné účty sú jedným z nástrojov, ktorý možno použiť na pranie nezákonných finančných prostriedkov alebo na skrytie skutočného vlastníka finančných prostriedkov. Obchodný účet sa môže použiť najmä na vykonávanie finančných transakcií, ktoré pomáhajú prekryť pôvod finančných prostriedkov. TopTrade® presúva výbery fondov späť na pôvodný zdroj prevodu ako preventívne opatrenie. Medzinárodné protiopatrenia  pre pranie špinavých peňazí vyžadujú od inštitúcií finančných služieb, aby si boli vedomé možného zneužívania prania špinavých peňazí, ku ktorému by mohlo dôjsť v rámci zákazníckeho účtu a aby implementovali program v súlade s cieľom odradiť, odhaliť a nahlásiť potenciálne podozrivé aktivity. Tieto smernice boli implementované na ochranu TopTrade® a jeho klientov. V prípade otázok/pripomienok týkajúcich sa týchto pokynov kontaktujte spoločnosť TopTrade® oddelenie Compliance na adrese support@toptrade.fm

Váš účet musí mať status plne v súlade; inak bude  zablokovaný do 48 hodín. Uistite sa, že ste nám poskytli nasledujúce dokumenty: 

 • POI: “proof of identity” (dôkaz o identite) (cestovný pas, občiansky preukaz, vodičský preukaz)
 • POR: “proof of residence” (dôkaz o pobyte) (účet za vodu, plyn, internet, elektrinu, pevnú linku atď.). Upozorňujeme, že dokument nesmie byť starší ako 6 mesiacov a mal by obsahovať vaše celé meno a aktuálnu adresu, ktorú ste poskytli počas registrácie.
 • Kreditná karta: prvé 4 číslice a posledné 4 číslice by mali byť jasne viditeľné. Karta by mala byť podpísaná a kód CVV musí byť skrytý.
 • Vyhlásenie o vkladoch (DOD): malo by sa poskytnúť pre každé CC, ktoré používate na vklad. 

Finančné prostriedky môžu byť vami stiahnuté z vášho účtu za predpokladu, že tieto prostriedky nie sú využívané na účely marže alebo ste sa stali voči nám nejakým spôsobom dlžnými. Ako náhle je vaša žiadosť o výber schválená, tak bude žiadosť o výber nami spracovaná a odoslaná na vykonanie do tej istej banky, na tú istú kreditnú kartu alebo iný zdroj, z ktorého boli tieto finančné prostriedky poslané a to podľa nášho vlastného uváženia čím skôr to bude možné. Výbery sa uskutočnia iba zo zdroja  vo vašom mene. Berte prosím na vedomie, že niektoré banky a spoločnosti vydávajúce kreditné karty si vyhradzujú právo na určený čas pre spracovanie platieb, najmä v menách, v ktorých je do transakcie zapojená korešpondenčná banka.

Upozorňujeme, že neschopnosť klienta dokončiť postup due diligence spoločnosti k spokojnosti spoločnosti môže ovplyvniť schopnosť klienta vybrať si svoje finančné prostriedky. Ak požiadate o výber finančných prostriedkov z vášho účtu a my tomu nemôžeme vyhovieť bez toho, aby sme uzavreli určitú časť vašich otvorených pozícií, nevyhovieme žiadosti, kým nezatvoríte dostatočný počet pozícií, ktoré vám umožnia uskutočniť výber. Aby ste mohli spracovať vašu žiadosť o výber, uistite sa, že finančné prostriedky, konkrétne realizovaný zostatok, ktoré zostali na vašom účte po Vašom výbere, sú aspoň dvojnásobkom vašej použitej marže.

Akékoľvek informácie o vašich aktivitách, ktoré naši experti zozbierali, sa používajú len na obchodné účely a ich cieľom je zvýšiť kvalitu služieb, včasné poskytnutie informácií o nových službách a produktoch spoločnosti TopTrade®, dôkladné posúdenie vašich finančných možností a potrieb ako aj spracovávať transakcie.

 • Registračné údaje, ktoré ste uviedli v žiadosti a ďalšie dokumenty (krstné meno, stredné meno, priezvisko, poštová adresa, e-mail, dátum narodenia, povolanie, príjmy a aktíva).
 • Informácie o vašich transakciách s partnermi TopTrade® a nami, ako aj informácie, ktoré sme si vymieňali, ako napríklad zostatky na účtoch, naše odpovede na vaše otázky, vaše obchodné aktivity.
 • Informácie o pripravovaných finančných udalostiach, oznámeniach, novinkách a predplateniach.
 • Identifikačné údaje používané na overenie vašej totožnosti (cestovný pas alebo vodičský preukaz, ako aj informácie získané z úverových úradov, agentúr a iných zdrojov, ktoré nepatria k spoločnosti TopTrade®). Tieto údaje sú potrebné pre ochranu vašej a našej reputácie a na predchádzanie praniu špinavých peňazí.

Súbory Cookies sú súbory obsahujúce informácie, ktoré webové stránky používajú na registráciu návštevnosti (počet návštevníkov). Tieto informácie z webového servera sú dočasne uložené na pevnom disku vášho počítača alebo mobilného zariadenia, keď navštívite webovú stránku prvýkrát a následne umožnia webovej stránke rozpoznať váš prehliadač.

Súbory Cookies zvyčajne obsahujú niektoré anonymné informácie, ako napr. Jedinečné identifikačné číslo, ktoré sa generuje náhodne. Cookies si tiež pamätajú preferovanú krajinu a jazyk, ktorý ste vybrali. Všetky prijaté informácie sú dôverné a nie sú priamo spojené s určitým klientom.

TopTrade® používa súbory cookies na definovanie toho, aké služby sú pre ich klientov najzaujímavejšie a na meranie aktivity návštevníkov na webovej stránke spoločnosti. Pomocou súborov cookies tiež identifikujeme tie najžiadanejšie reklamy a odhadujeme popularitu zdrojov súvisiacich s potenciálnymi klientmi.

Používaním služieb našich webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Všetky internetové prehliadače umožňujú meniť nastavenia súborov cookies. Môžete zakázať alebo blokovať súbory cookie; niektoré z nich sú však nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky.

Bezpečnostné technológie

Pokročilá technológia TopTrade® pre zabezpečené pripojenia (SSL) pre ochranu informácií, ktoré s nami zdieľate. Technológia SSL poskytuje spoľahlivú ochranu údajov pred zneužitím tretími stranami. Sústavne zdokonaľujeme naše bezpečnostné technológie, aby sme zabránili prienik do systému.

Vyššie uvedené dôverné informácie môžeme zdieľať s našimi obchodnými partnermi s cieľom zlepšiť kvalitu služieb a informovať zákazníkov o nových službách TopTrade®. Zoznam partnerov zahŕňa spoločnosti, ktoré vlastníme alebo spravujeme.

Prenos informácií tretím stranám

V žiadnom prípade nemôžu tretie strany získať informácie o našich zákazníkoch v súlade s pravidlami uvedenými v Zásadách ochrany osobných údajov. Tretie osoby môžu získať prístup k informáciám len vtedy, ak sú obchodnými partnermi spoločnosti TopTrade®. Ak nám spoločnosť pomáha poskytovať klientom kvalitné služby a nie je našim partnerom, môže využívať len informácie potrebné na zabezpečenie vysokej kvality služieb. Informácie môžu byť zverejnené len na základe vašej žiadosti alebo s vaším súhlasom. Nezabúdajte, že TopTrade® si veľmi váži svoju reputáciu na to aby uskutočnil predaj vašich dôverných informácií.

Prenos informácií riadiacim orgánom

Vo výnimočných prípadoch môže TopTrade® zverejniť osobné údaje zákazníka tretím stranám, ak takéto zverejnenie vyžaduje platný zákon alebo iné predpisy. Napríklad budeme musieť zverejniť osobné údaje, aby sme vyhoveli súdnym príkazom alebo úradným otázkam, ako aj v prípade ochrany našich práv a majetku.

Odmietnutie poskytnúť informácie

Máte právo odmietnuť poskytnutie informácií požadovaných našimi expertmi. V takomto prípade vám, ale nemôžeme poskytnúť plnú podporu a zaručiť kvalitné služby pre vaše účty, pretože musíme zabezpečiť, aby všetky informácie, ktoré nám poskytnete, boli úplne presné a včas vás informovali o akýchkoľvek zmenách vo vašich informáciách.

Inštrukcie ako sa nezúčastniť – odhlásiť sa (opt-out)

Odhlásiť sa z e-mailového marketingu TopTrade® môžete podľa pokynov uvedených v e-mailových správach. Výnimka sa vzťahuje na správy, ktoré súvisia s platbami a informáciami o najnovších službách spoločnosti TopTrade® z ktorých sa nemôžete odhlásiť. E-mail môžete použiť aj na zaslanie svojich požiadaviek týkajúcich sa marketingových materiálov a na vaše právo odovzdať tieto materiály tretím stranám za marketingovými účelmi.