Obchodné operácie nemôžete vykonávať na základe odporúčaní tretích strán. V prípade, že sa rozhodnete pre svoje obchodovanie použiť odporúčania tretích strán, nenesieme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek výsledky, ktoré sa odrzkadlia na vašich finančných prostriedkoch. Aby ste sa vyhli pochybnostiam, v prípade, že ste konali na základe odporúčaní tretej strany, znášate (sami) zodpovednosť a následky a odškodníte a uchránite nás od ujmy a od akejkoľvek škody, ktorá nám môže byť spôsobená takýmto konaním. Potvrdzujete že ste boli upovedomený a súhlasíte s tým, že v prípade, ak nám spôsobíte škodu* akoukoľvek činnosťou z vašej strany, súhlasíte s tým, že nám uhradíte náhradu škody (okrem vzniknutých škôd a bez preukázania škody) vo fixnej sume 5 000 USD. Okrem toho beriete na vedomie, že môžete byť vystavený právnemu konaniu a prípadne zodpovedať za akékoľvek škody, ktoré nám vznikli v dôsledku takýchto činností. *Škoda – akýkoľvek druh škody vrátane priamych a nepriamych škôd, straty na zisku a škôd spôsobených falošnou žiadosťou o refundáciu (t. j. v prípadoch, keď nie našou vinnou nastala skutočnosť, že ste mali nárok na refundáciu).